ΚΑΝΕ ΣΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΥΛΕΨΕΙΣ ΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΣΟΥ

μανες

μανες

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2012

Υποχρεωτική η αναγραφή της χώρας συγκομιδής μελιού


 Η χώρα ή οι χώρες προέλευσης όπου έγινε η συγκομιδή μελιού πρέπει να αναγράφονται στην επισήμανση επισημαίνει η Υπουργική απόφαση που τροποποιεί την υπ' αριθ. 68/2002 απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (Φ.Ε.Κ.641/Β/23/05.2002) με την οποία εναρμονίσθηκε το άρθρο 67 «Μέλι» του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Φ.Ε.Κ. 788/31−12−87) προς τις διατάξεις της οδηγίας 2001/110/Ε.Κ του Συμβουλίου (ΕΕ L 10/12.01. 2002).
Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζεται κατά τρόπον
ώστε:
• να επιτρέπεται η εμπορία προϊόντων που είναι σύμφωνα με την παρούσα απόφαση
• να απαγορεύεται 3 μήνες μετά από τη δημοσίευσητης παρούσας απόφασης η εμπορία προϊόντων που δεν είναι σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.
Ωστόσο η εμπορία προϊόντων που δεν είναι σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, αλλά τα οποία είχαν επισημανθεί πριν την παρέλευση 3 μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, επιτρέπεται μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 19
13 Ιανουαρίου 2012
Άρθρο 1
Εγκρίνουμε την απόφαση υπ’ αριθ. 183/2011 του Ανω−
τάτου Χημικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη
συνεδρίαση της 14−09−2011 και η οποία έχει ως εξής:
«ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Εγκρίνουμε την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 68/2002
απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (Φ.Ε.Κ.
641/Β/23/05.2002) με την οποία εναρμονίσθηκε το άρθρο
67 «Μέλι» του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Φ.Ε.Κ. 788/
31−12−87) προς τις διατάξεις της οδηγίας 2001/110/Ε.Κ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 10/12.01. 2002), ως ακολούθως:
«Στο εδάφιο δ της παραγράφου 2 του άρθρου 67
«Μέλι» αντικαθίσταται το σημείο (1) ως εξής:
(1) Η χώρα ή οι χώρες προέλευσης όπου έγινε η συ−
γκομιδή πρέπει να αναγράφονται στην επισήμανση».
Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζεται κατά τρόπον
ώστε:
• να επιτρέπεται η εμπορία προϊόντων που είναι σύμ−
φωνα με την παρούσα απόφαση
• να απαγορεύεται 3 μήνες μετά από τη δημοσίευση
της παρούσας απόφασης η εμπορία προϊόντων που δεν
είναι σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.
Ωστόσο η εμπορία προϊόντων που δεν είναι σύμφωνα
με την παρούσα απόφαση, αλλά τα οποία είχαν επιση−
μανθεί πριν την παρέλευση 3 μηνών από τη δημοσίευση
της παρούσας απόφασης, επιτρέπεται μέχρι εξαντλή−
σεως των αποθεμάτων.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μ. ΤΣΙΜΙΔΟΥ Ε. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2012

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΜΑΣ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Η λίστα ιστολογίων μου

ΜΕ ΤΙΜΗΣΑΝ